PRIVACY VERKLARING

Vincent van den Bijlaard, gevestigd aan de Pieter Jacobszstraat 24 A, 1012 HL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vincent homepage

Pieter Jacobszstraat 24 A
1012 HL Amsterdam
0204205778

Vincent van den Bijlaard is de Functionaris Gegevensbescherming van Vincent van den Bijlaard. Hij is te bereiken via info@bijlaard.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Vincent van den Bijlaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bijlaard.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Vincent van den Bijlaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Vincent van den Bijlaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Vincent van den Bijlaard verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Vincent van den Bijlaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vincent van den Bijlaard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruike

Vincent van den Bijlaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijlaard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Vincent van den Bijlaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Vincent van den Bijlaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@bijlaard.nl. Vincent van den Bijlaard heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

Dit document is naar waarheid en beste weten opgemaakt te

Amsterdam, 25 mei 2018

Vincent van den Bijlaard